ANA SAYFA   /   KURUMSAL   /   Çalışan Adayları Aydınlatma Metni
9 Ağustos 2022 Salı

Çalışan Adayları Aydınlatma Metni


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA MESAJIMIZ

Şirketimiz İskenderun Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 2900 sicil numarası ile kayıtlı HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. veri sorumlusu olarak, çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin ve özel hayatlarının gizliliğinin korunmasına azami özen göstermektedir.

Bu amaçla uygulanabilir idari ve teknik tüm önlemler alınmakta, gerektiğinde güncellenmektedir. Kişisel verilerin toplanması, korunması, işlenmesi, aktarılması, imhası veya anonimleştirilmesine ilişkin detaylı ve güncel politikamız ("Politika"), internet sitemizde www.hateks.com.tr adresinde yer almaktadır.

Tarafımıza iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının, nüfus ve kimlik bilgileri, adres ve diğer iletişim bilgileri, eğitim, çalışma hayatları, hobileri ve referanslarına ilişkin olarak özgeçmişlerinde yer alan bilgiler işe alım süreçlerinde gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için ve iletişime geçebilmek amacıyla sınırlı olmak üzere dijital ve/veya fiziksel ortamda toplanıp işlenmektedir.

Ayrıca, Şirket ve çalışanlarımızın güvenliğini temin etmek ve gerektiğinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşmak üzere, işyerimizin girişinde ve içerisinde kamera kayıtları alınmakta, gerekli olduğu takdirde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılmaktadır.

Politikada belirlenen saklama sürelerinin geçmesi ve bu bilgileri saklamak için herhangi bir meşru amaç kalmaması halinde kişisel verileriniz imha edilecek veya anonimleştirecektir. Kişisel veri sahibi olarak, veri sorumlusu olan Şirketimize Politika IX. maddesinde belirtilen yollarla başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Bu veriler işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Kişisel verilerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışına aktarılması söz konusu ise aktarılan kişi ve yerleri öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya yok edilmesi halinde bu hususun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler yoluyla analiz yapılması halinde ortaya çıkan aleyhe sonuçlara itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.

Yandex.Metrica