ANA SAYFA   /   KURUMSAL   /   Etik Politikamız
9 Ağustos 2022 Salı

Etik Politikamız


HATEKS A.Ş. kaliteli ve çekici ürünlerle faaliyet dalında mükemmele ulaşma, müşteri memnuniyeti, faaliyetlerini globalleştirme, tüm HATEKS A.Ş. çalışanlarının angajmanı, ortaklarının katılımı unsurları üzerine oturttuğu bir büyüme ve rekabet edebilirlik stratejisi gütmektedir.

Bünyesindeki tüm çalışanlarının haklarına saygı göstermeyi, ilerlemelerini sağlamayı, özgürlük anlayışını ön plana çıkarmayı, bilgi akışında şeffaflık sağlamayı, hakkaniyetli olmayı ve HATEKS A.Ş. İş ahlakı ilkelerine uymayı taahhüt eder.

A. Şirketimizin en büyük hedefi minimum üretim maliyetiyle maksimum ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini yakalayabilmektir. Bu hedefe ulaşabilmek için çalışanların memnuniyetinin mümkün olduğu kadar üst düzeyde tutulması gerektiğinin bilincindeyiz. Çünkü en büyük varlığımız çalışanlarımızdır.

B. Çalışanlarımıza sosyal yönden gereken değeri vermek yönetimin prensiplerinden en önemlisidir.

 1. Küçük yaşta işçilerin çalıştırılmadığı,
 2. Çalışanlar arasında ayrımcılığın ( din, ırk, dil, cinsiyet, politik görüş vs. ) yapılmadığı, bütün çalışanların kendi arzu ve istekleriyle, zor kullanmadan çalıştıkları

 3. Yapılan işin yasalarda belirtilmiş olan çalışma sürelerini geçmediği

 4. Yasalarda belirtilen asgari ücretin altında ödemenin yapılmadığı

 5. Çalışanlara temiz ve sağlıklı bir çalışma ortamının sunulduğu

 6. Çalışanlara şirketteki belirli konularda gerekli ölçülerde söz hakkının tanındığı bir çalışma ortamında yapılan işin hem yönetimi, hem çalışanları hem de müşterileri tatmin edeceği kesindir.

C. SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

 1. Çalışanlarının sağlık, işyerindeki güvenlik ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi HATEKS A.Ş. için öncelikli bir hedeftir.

 2. HATEKS A.Ş. mesleki risklerin önlenmesi alanında Avrupa standartlarını bir referans olarak kabul eder. HATEKS A.Ş. uygun önlem ve eylem planlarını hayata geçirmek suretiyle bu politikayı uygulamayı taahhüt eder.

 3. HATEKS A.Ş. çalışanlarının sağlık durumunun doktorlar tarafından düzenli takibini sağlar ve aktif bir hastalıkları önleme politikası geliştirir.

D. ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMA YASAĞI

 1. Yaşları ilgili ülkelerdeki zorunlu öğrenimin sona erdiği yaşın altında olan ve her halükârda 18 yaşın altındaki çocukları çalıştırmamayı taahhüt eder. İmalatçıların, mal ve hizmet tedarikçilerinin de bu politikayı benimsemeleri bir tercih kriteridir.

E. KADIN İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTLARI

 1. HATEKS A.Ş. biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapılmasını engeller.

 2. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırmasını engeller.

 3. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını engeller.

 4. Kadın işçilerin gece postasında çalıştırılma süresi, işyerine götürüp getirme, rapor, kadın işçilerin çalışan eşlerinin gece postalarında çalıştırılmaları, gebelik ve analık durumunda çalışma, gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı ve bildirim konuları çalışma yasalarında belirtilen şekillerde uygulanması sağlanır.

F. ZORLA ÇALIŞTIRMANIN YASAKLANMASI

 1. Her türlü cebri ve zorla çalıştırma şeklini kınar, reddeder ve bu yola başvurmamayı taahhüt eder.

 2. İmalatçıların, mal ve hizmet tedarikçilerinin de bu politikayı benimsemeleri bir tercih kriteridir.

G. FIRSAT EŞİTLİĞİ

 1. İş ilişkilerinde hangi nedenle olursa olsun, hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamayı ve özellikle erkek ve kadınları ayırım gözetmeden kendi öz niteliklerine bağlı olarak istihdam etmeyi, herkese, yaşına, sosyal kökenine, ailevi durumuna, cinsiyetine, varsa engelli durumuna, siyasi, sendikal ve dini görüşlerine, herhangi bir etnik kökene, ulusa, ırka gerçekten veya tahmini olarak ait olup olmamasına bakmaksızın, hiçbir ayırım gözetmeksizin, kişilerin onur ve haysiyetlerini koruyarak, eşit muamele göstermeyi prensip edinmiştir.

 2. HATEKS A.Ş. aynı zamanda özellikle fiziksel engelleri nedeniyle zor durumda olan kişilerin, şirket bünyesi ve yerel toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmak amacıyla, engelliler lehine hareket eder.

H. İSTİHDAM

HATEKS A.Ş. çalışanları için istihdam olanaklarını korumayı, yeniden organizasyon veya yeniden yapılanma durumlarında, mümkün olduğu kadar Şirket bünyesinde görev değişikliği veya yeni göreve tayin alternatiflerini değerlendirmeyi ve gerekli olan her durumda mesleki eğitim çalışmalarını gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

I. EĞİTİM HAKKI

HATEKS A.Ş. tüm çalışanlarının, işyerleri, yaş ve görevleri ne olursa olsun, tüm kariyerleri boyunca mesleklerini gerektiği gibi yerine getirmeleri ve mesleki gelişimlerini sürdürebilmeleri için gerekli eğitimler sağlamayı taahhüt eder.

J. ÇALIŞMA SÜRESİ VE ÜCRETLİ İZİN HAKKI

HATEKS A.Ş. ilgili ulusal ve yerel sosyal diyalog koşulları çerçevesinde, çalışanlarının beklentilerini de dikkate alarak, mesai saatlerine uygun bir çalışma sürelerini düzenleme politikası geliştirir. HATEKS A.Ş. çalışanlarına faaliyet gösterilen ülkenin ulusal mevzuatına ve uygulamalarına uygun olarak ücretli izin hakkı verilir.

K. ÜCRET

HATEKS A.Ş. emeğin hakkaniyetle ücretlendirilmesi ve adil ücret prensibini kabul eder

L. ÇALIŞANLARIN TEMSİL EDİLMESİ

 1. HATEKS A.Ş. tüm işyerlerinde çalışanların bu işyerindeki seçilmiş kişiler işyerini temsil kabiliyeti olan çalışanlar tarafından temsil edilmesine özen gösterir.

 2. HATEKS A.Ş. sendikal özgürlük ve sendikal hakların korunması ile ilgili hükümlere uygun olarak, çalışanlarının sendikaya üye olması ve sendika bünyesinde sorumluluk alması konusunda, sendikal özgürlük ilkesine kesin olarak bağlı olduğunu ifade eder.

 3. Sendikal özgürlüğün kabulü her çalışan için sendikaya üye olma veya olmama hakkını içerir.

 4. Çalışanlar toplu sözleşme haklarına eşit olarak sahiptirler. Bu haklarına ulaşmaları hiçbir şekilde engellenemez

M. AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ

Firmamız, çalışanlarına karşı ayırımcılık yapmaz ve eşit fırsatlar sunar. Çalışanları ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, iş yapabilme becerilerini esas alarak istihdam eder; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirir.

N. GENÇ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA KOŞULLARI

Firmamız, henüz yetişkin olmayan tüm çalışanalar için, özel koruma sağlar. Bununla ilgili yürürlükteki kanun ve hükümlere uyar.

O. GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYI ÖNLEME

Firmamız, çalışanları kanuna göre belgelendirilmiş sözleşmeler temelinde işe alır.

Ö. BORÇLARIN İŞ GÜCÜ İLE ÖDENMESİNİN ÖNLENMESİ

Firmamız, hiçbir türlü köle, kaçak veya irade dışı iş gücünden faydalanmaz

P. ÇEVRENİN KORUNMASI

Firmamız, çevresel bozulmayı önlemek için gerekli önlemleri alır. Yürürlükteki çevre mevzuatına uyar, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak, çevre kirlenmesini önleme ve kirliliği kaynağında azaltacak şekilde faaliyetlerini yerine getirir.

R. ETİK İŞ DAVRANIŞI

Firmamız, hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsaade etmez. Çalışanlarımız, kendilerine önerilecek herhangi bir menfaat / çıkar sağlayacak tekliflere, şirket olarak dürüstlük prensibine bağlılığımıza gölge düşürecek hiçbir uygulamaya müsamaha göstermez.

S. DİSPLİN /KÖTÜ MUAMELE VE TACİZİN ÖNLENMESİ

Firmamız, her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı gösterir, kurumsal cezalandırma yapmaz, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermez.

Ş. SÜRDÜREBİLİRLİK

HATEKS A.Ş. sosyal, kültürel, ekonomik, iş güvenliği ve çevresel anlamda sürdürebilirliği ön planda tutmakta ve bu konuda tüm çalışanlarıyla birlikte hareket etmektedir. Ayrıca tüm çalışmalarında çalışanlarıyla birlikte her alanda; çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

T. UYGULAMA

 1. Bu politika HATEKS A.Ş. ‘nin bütün birimlerindeki tüm duyuru panolarına asılacaktır.

 2. Çalışanlar, bu politikaya uygun olmayan her türlü davranışı şirkete bildirme olanağına sahip olacaklardır.

ABUD ABDO
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Yandex.Metrica