ANA SAYFA   /   YATIRIMCI   /   Kar Dağıtım ve Ücretlendirme
24 Mayıs 2022 Salı

Kar Dağıtım ve Ücretlendirme


KAR DAĞITIM POLİTİKASI


“Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşmemiz uyarınca gerçekleştirilecektir. Dağıtılabilir net dönem karının % 5’i oranında kar payı dağıtılması öngörülmektedir.


Bununla birlikte, Şirketimizin mali yapısı, karlılık ve finansman durumu, yatırım hedefleri ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurulmak suretiyle daha yüksek bir oranda kar dağıtımı yapılmasına veya kar payı dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir. Dağıtılmasına karar verilen kar payı, nakden veya bedelsiz hisse senedi verilmesi suretiyle yada her iki yöntemin belli oranlarda uygulanması yoluyla dağıtılabilir.


Kar payı dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben, (kar dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap döneminin son gününü geçmemek kaydıyla) en geç 6 ay içinde yapılması öngörülmektedir. Kar payı avansı dağıtımı yapılmasına yönelik bir uygulama bulunmamaktadır.


Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.”


ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

AMAÇ VE KAPSAM

Bu Ücretlendirme Politikasının amacı, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin tespitine ilişkin esasların belirlenmesidir.


ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR


1.Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket Ana Sözleşmesi’nin, 18. Maddesi çerçevesinde, ücret ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu Genel Kurul tarafından karara bağlanır.


2.Şirket genel müdürünün, genel müdür yardımcılarının ve müdürlerin ücretleri ve ücret artışları Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.


3.Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey çalışanlarına ödenecek ücretlere ve ücret artış tutarlarına ilişkin önerisini hazırlayarak, ilgili mali yılı takip eden üç ay içerisinde Yönetim Kuruluna sunacaktır.


4.Kurumsal Yönetim Komitesi, önerilerini; genel ekonomik konjonktürü, Şirketin mali durumunu gözeterek, yöneticilerin göstermiş olduğu performansla orantılı bir biçimde belirleyecektir.


5.Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler tespit edilirken, Şirketin iç dengeleri, stratejik hedeflerini ve etik değerler göz önünde bulundurur ve tespit edilen ücretlerin bu kriterlere uyumlu olması sağlar.

Üst düzey yöneticilerin işine son verilmesi veya kendi istekleri ile işten ayrılmaları halinde, yasal düzenlemelerden kaynaklanmayan sözleşmesel tazminatlar son iki yılda almış oldukları sabit ücretlerin toplamından fazla olamaz.


6.Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, hisse senedi opsiyonları ve Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.


7.Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler, değişken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri ve ücretlendirme ile ilgili Kurulca uygun görülecek diğer bilgiler Şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur.


 

Yandex.Metrica