ANA SAYFA   /   Olağan Üstü Genel Kurul Yapılması Hakkında
9 Ağustos 2022 Salı

Olağan Üstü Genel Kurul Yapılması Hakkında

Olağan Üstü Genel Kurul Yapılması Hakkında
Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 18.06.2014 tarihinde saat 11:00 de Hateks A.Ş. toplantı salonun da yapılacaktır.


YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7, 8 ve 31 nolu maddelerinin tadili hususunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, 18.06.2014 tarihinde saat 11:00’de, Antakya – İskenderun yolu 28.km Topboğazı Mevkii Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. adresinde, toplantı salonunda aşağıdaki gündem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri haklarını , Genel Kurul Toplantı tarihinde kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımız kendilerini vekaleten de temsil ettirebilirler.Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın ekte örneği bulunan vekaletname formunu doldurarak imzalarını notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza beyannamesini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz.

Toplantı yer, gün, saat ve gündeminin; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde ilan edileceği , saygıyla duyurulur.

I. GÜNDEM

1. Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

2. Şirket esas sözleşmesinin 7, 8 ve 31’inci maddelerinin değiştirilmesi hususunda karar oluşturulması,

3. Dilek ve temenniler.

II. VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Vekâletname

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş.’nin 18.06.2014 günü, saat 11:00’de Antakya – İskenderun yolu 28.km Topboğazı Mevkii Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri A.Ş. Toplantı salonunda yapılacak Olağan Üstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .......................................................’yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi,

b) Numarası,

c) Adet-Nominal değeri,

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI , İMZASI , ADRESİ

NOT 1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

NOT 2: Vekaletnamenin noter tasdikli olması gerekmektedir.

Yandex.Metrica